KONKURENCESCHOPNOST
Je schopnost podniku, obstát na trhu v souboji s ostatními konkurenty. Konkurenceschopnost podniku rozlišujeme z pohledu mikroekonomického, tak i z pohledu makroekonomického

AktualityCZ Konkurenční výhoda podniku

Konkurenceschopnost

KONKURENCESCHOPNOST

Je schopnost podniku, obstát na trhu v souboji s ostatními konkurenty. Konkurenceschopnost podniku rozlišujeme z pohledu mikroekonomického, tak i z pohledu makroekonomického. V rámci daného trhu vnímá firma hlediska konkurenceschopnosti na firemní úrovni jako schopnost vyrábět a prodávat konkrétní výrobky a služby a to za takových podmínek, kdy je zachována rentabilita.
 

Z pohledu makroekonomického chápeme konkurenceschopnost jako výkonnost dané ekonomiky ve vztahu k jiné ekonomice a to pomocí indikátorů ekonomického růstu, exportního potenciálu či ekonomického blahobytu. Konkurenceschopnost na mikroekonomické úrovni je znázorněna pomocí indikátorů úrovně vzdělání, produktivity nebo hospodárného využití přírodních zdrojů.
Konkurenční výhoda podniku
Konkurenční výhoda je jedním z důležitých faktorů konkurenceschopnosti podniku. Konkurenční výhoda představuje převahu podniku nad konkurenty. Tato převaha zajišťuje podniku dostatečné množství zákazníků a chrání podnik před konkurencí. Konkurenční výhodou může být originální dovednost a kompetence pouze daného podniku nebo reprodukovatelné dovednosti a kompetence, které jsou známé více podnikům.
 
Originální kompetence a dovednosti mohou být hmotné, nebo nehmotné povahy. Hmotné kompetence a dovednosti jsou zařízení a technologie založené na ochranných známkách, patentech, licencích nebo majetkových právech. Nehmotné kompetence a dovednosti jsou procesy, organizační systémy, know-how, strategické partnerství.
Reprodukovatelné dovednosti a kompetence jsou stroje a technické zařízení, finanční zajištění, obecně známé vědomosti a znalosti.

Měření konkurenceschopnosti

Měření konkurenceschopnosti lze rozdělit do dvou úrovní. A to na měření na úrovni makroekonomické a podnikové.
 

Měření konkurenceschopnosti na úrovni makroekonomické

Je měření na úrovni národního hospodářství, kdy předpokladem pro ekonomický růst je stabilní, permanentní růst národního hospodářství, které je závislé na sofistikovanosti (znalosti, respektování pravidel) a kvalitě mikroekonomického prostředí.
 
K měření mikroekonomického prostředí slouží souhrnný index MICI (Microeconomic Competitiveness Index), který u každé země vychází ze dvou sub-indexů, které měří kvalitu ekonomického prostředí národní ekonomiky a sofistikovanost podnikové strategie a činnosti
 • Sofistikovanost podnikové strategie a činnosti zahrnuje tyto charakteristiky: sofistikovanost výrobního procesu, důvěryhodnost profesionálního managementu, intenzita regionálního prodeje, inovační kapacita, intenzita marketingové činnosti, intenzita orientace na zákazníka, intenzita školení zaměstnanců, ochota delegovat pravomoci etc.
 • Kvalitu ekonomického prostředí národní ekonomiky rozdělujeme do 4 skupin:
  • Podmínky charakterizující vstupy zahrnují:
1.fyzickou infrastrukturu (např. telekomunikační a železniční infrastrukturu dále celkovou kvalitu infrastruktury, etc.),
2.administrativní infrastrukturu (např. nezávislost soudů, míra úřednického šimlu, atd.), lidské zdroje (např. kvalita veřejného školství, atd.),
3.technologickou infrastrukturu (např. počet patentů na hlavu, ochrana duševního vlastnictví, atd.)
4.kapitálový trh (např. dostupnost úvěrových zdrojů, mobilita vlastního kapitálu, atd.).
 • Charakter poptávky obsahuje sofistikovanost zákazníků, adopce nových produktů zákazníky, úpadkové právo, existence přísných technických standardů, etc.
 • Spřízněné a doplňující odvětví obsahuje lokální dostupnost jednotlivých komponentů a dílů, kvalitu lokálních dodavatelů, množství dodavatelů, stupeň rozvoje clustrů, etc.
 • Kontext firemní strategie a rivality obsahuje: stimuly (intenzita deformace vládní podpory, výkonnost korporačních orgánů, vliv lobování na rozhodování státních úředníků, spolupráce na úrovni zaměstnavatel – zaměstnanec) a konkurenci (např. celní liberalizace, decentralizace firemních aktivit, efektivnost antitrustové politiky, atd.).
 
Dále můžeme měřit konkurenceschopnost podniku na mikroekonomické úrovni dle konceptu IMD – International, který vychází ze 4 oblastí:
1.výkonnost ekonomiky
2.efektivita veřejné správy
3.firemní výkonnost
4.kvalita infrastruktury
 

Měření konkurenceschopnostna úrovni podnikové

K měření konkurenceschopnosti podniku využíváme tyto tři systémy:

 • Systém založený na exaktních (finančních) ukazatelích
Systém je založen na účetních standardech. Výhodou tohoto systému je, že je založen na získávání dat z finančních ukazatelů podniku a tím pádem získání a zpracování dat je velmi rychlé a jednoduché. Nevýhodou je, že se vychází z údajů z minulosti.
 • Systém založený na aplikaci nefinančních ukazatelů
Systém vychází z cílů a strategie podniku a bývá často vhodnější než ukazatele finanční. Výhodou je, že nefinanční charakter ukazatelů umožňuje použití vyšší analýzy. Nefinanční ukazatel charakterizuje základní aspekty hodnotového řetězce firmy a je orientován do budoucna. Nefinanční ukazatele členíme z hlediska:
 • z hlediska měřitelnosti do dvou skupin a to na kvantifikované (lze je vyjádřit pomocí měrných jednotek množství, objemu, velikosti, nebo času a na nekvantifikované (nelze je vyjádřit v měrných jednotkách, ale pouze slovně).
 • z hlediska obsahového na externí (makroekonomické – např. nasycenost trhu, mikroekonomické – např. postavení firma na trhu a geografické – např. skladba pracovních sil v region) a na interní (např. úroveň a kvalita řízení, ekologická politika, kapitálová účast managementu).
 • Systémy, ve kterých jsou ukazatele finanční i nefinanční propojeny
Přidáním nefinančních ukazatelů, lze eliminovat nedostatky finančních ukazatelů a lze získat komplexnější informace.

Měření konkurenceschopnosti

Ing. Vítězslav Kotík, MBA
Konkurenceschopnost - Měření konkurenceschopnosti
Konkurenční výhoda podniku
Konkurenční výhoda je jedním z důležitých faktorů konkurenceschopnosti podniku. Konkurenční výhoda představuje převahu podniku nad konkurenty. Tato převaha zajišťuje podniku dostatečné množství zákazníků a chrání podnik před konkurencí. Konkurenční výhodou může být originální dovednost a kompetence pouze daného podniku nebo reprodukovatelné dovednosti a kompetence, které jsou známé více podnikům.

Ing. Vítězslav Kotík, MBA

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one